اول پطرس باب ۳ آیه ۱۳

image_pdfimage_print
اول پطرس باب ۳ آیه 13
اول پطرس باب ۳ آیه ۱۳

اول پطرس باب ۳ آیه ۱۳

۱۳↵ پس اگر شما به انجام آنچه نیکوست اشتیاق دارید، چه کسی به شما آسیبی خواهد رسانید؟