متی باب ۲۲ آیه ۳۷

image_pdfimage_print
متی باب ۲۲ آیه ۳۷
متی باب ۲۲ آیه ۳۷

متی باب ۲۲ آیه ۳۷

۳۷↵ عیسی جواب داد: «خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار.