متی باب ۶ آیه ۲۵

image_pdfimage_print
متی باب ۶ آیه ۲۵
متی باب ۶ آیه ۲۵

متی باب ۶ آیه ۲۵

۲۵↵ «بنابراین به شما می‌گویم: برای زندگی خود نگران نباشید، که چه بخورید و یا چه بیاشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است.