متی باب ۷ آیه ۷

image_pdfimage_print

متی باب ۷ آیه ۷
متی باب ۷ آیه ۷

متی باب ۷ آیه ۷

۷↵ «بخواهید، به شما داده خواهد شد. بجویید، پیدا خواهید کرد. در بزنید، در به رویتان باز خواهد شد.