متی باب ۷ آیه ۸

image_pdfimage_print
متی باب ۷ آیه ۸
متی باب ۷ آیه ۸

متی باب ۷ آیه ۸

۸↵ چون هرکه بخواهد، به دست می‌آورد و هرکه بجوید، پیدا می‌کند و هرکه در بزند، در به رویش باز می‌شود.