دوم تسالونیکیان باب ۳ آیه ۳

image_pdfimage_print
دوم تسالونیکیان باب ۳ آیه ۳
دوم تسالونیکیان باب ۳ آیه ۳

دوم تسالونیکیان باب ۳ آیه ۳

۳↵ امّا خداوند قابل اعتماد است. او شما را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر حفظ خواهد کرد.