فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۹

فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۹
فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۹

فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۹

۱۹↵ و خدای من همهٔ احتیاجات شما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد.