فیلیپیان باب ۴ آیه ۴

فیلیپیان باب ۴ آیه ۴
فیلیپیان باب ۴ آیه ۴

فیلیپیان باب ۴ آیه ۴

۴↵ پیوسته در خداوند شاد باشید، باز هم می‌گویم شاد باشید!