1

مزامیر باب ۲۷ آیه ۱

مزامیر باب ۲۷ آیه ۱
مزامیر باب ۲۷ آیه ۱

مزامیر باب ۲۷ آیه ۱

۱↵ خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند مرا از تمام خطرها حفظ می‌کند، هرگز هراسان نخواهم شد.