چرا تولد عیسی از باکره مهم است؟

image_pdfimage_print

اصل تولد از باکره بسیار مهم است (اشعیاء ۷ : ۱۴ ، متی ۱ :۲۳ ، لوقا ۱ : ۲۷ و ۳۴). اول، بیایید به کلام خدا نگاه کنیم که این واقعه را توضیح می دهد.
در جواب سوال مریم، “این چگونه ممکن است؟” (لوقا ۱ : ۳۴)، جبرئیل می گوید “روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند.” (لوقا ۱: ۳۵). فرشته یوسف را تشویق می کند که از ازدواج با مریم نترسد و می گوید “آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است” (متی ۱ : ۲۰). متی می گوید که باکره “او را از روح القدس حامله یافتند” (متی ۱ : ۱۸). غلاطیان ۴: ۴ هم تولد از باکره را تعلیم می دهد “خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد”.

از این عبارات، واضح است که تولد عیسی در نتیجه کار روح القدس در بدن مریم بود. هر دو قسمت غیر جسمانی (روح) و جسمانی (رحم مریم) در کار بودند. البته مریم نمی توانست خود را حامله کند و او فقط یک “ظرف” بود. فقط خدا می توانست معجزه در جسم قرار گرفتن را انجام دهد.

بهر حال، با انکار ارتباط فیزیکی بین مریم و عیسی مثل این است که بگوییم عیسی در واقع انسان نبود. کلام خدا به ما تعلیم می دهد که عیسی انسان کامل بود و بدنی جسمانی مثل بدن ما داشت. او این را از مریم گرفت. در عین حال، عیسی خدای کامل و ابدی با طبیعت بیگناه هم بود (یوحنا ۱ : ۱۴، ۱ تیموتاوس ۳ : ۱۶، عبرانیان ۲ : ۱۴ -۱۷)

عیسی در گناه بدنیا نیامد و لذا طبیعت بدون گناه داشت (عبرانیان ۷ : ۲۶ ). بنظر می آید که طبیعت گناه از یک نسل به نسل دیگر از طریق پدر به ارث می رسد (رومیان ۵ : ۱۲، ۱۷، ۱۹). تولد از باکره این موقعیت را بوجود می آورد که انتقال طبیعت گناه صورت نگیرد و اجازه می دهد که خدای ابدی انسان کامل شود.

منبع:ایمانداران

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید