نامهای خداوند عیسای مسیح

image_pdfimage_print

• ابا Abba ای پدر… نشان بر ارتباطی نزدیک و گرم با شخص دارد.
• ابتدا و انتها ……The Beginning and The End/ به معنای ازلی و ابدی می‌باشد.
• ادونای Adonai به معنای خداوند من می‌باشد. اَدونای جمع کلمه اَدونی و به معنای مالک و حاکم بر انسانها می‌باشد.
• الف و یا Omega and Alpha . الف و یا به مفهوم خدایی است، که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود، و نشان دهنده محاط بودن خداوند بر همه چیز است
• ال اخاد El Echad به معنای خدای واحد می‌باشد و به مفهوم خدای یگانه، تک، یک و واحد می‌باشد.
• ال الوهی اسرائیل El-elohe-Israel به معنای خداوند خدای اسرائیل می‌باشد.
• ال الیون El elyon به معنای خدای رفیع، والامقام و بلند مرتبه و متعال می‌باشد. کلمه اِلیون برای شخص یا چیزی که ارزشمند و قابل تمجید است بکار برده می‌شده است.
• ال امت El Emet اِل اِمِت به مفهوم خدای استوار، مستحکم و قابل اعتماد و حقیقی می‌باشد.
• ال حکادش El Hakkadosh به مفهوم خدای مقدس، قدوس و کاملا بی همتا می‌باشد.
• ال حکاود El Hakkavod . اِل حَکاوُد به مفهوم خدای پرجلال، وزین و پرافتخار می‌باشد.
• ال حگادل El Haggadol اِل حَگادُل به مفهوم خدای با عظمت، والا و مهیب می‌باشد.
• ال حن ام خان El Hanne’eman اِل حَنِ اِمان به مفهوم خدای وفادار، متعهد و حمایت کننده می‌باشد.
• ال خنون El Channun اِل خَنون به مفهوم خدای فیض بخش و رئوف و توفیق دهنده می‌باشد.
• ال خیای El Chaiyai اِ به مفهوم خدایی که دارای اختیار زندگی و حیات من است، می‌باشد.
• ال داوت El De’ot به مفهوم خداوند دارای دانش کامل بر همه چیزها از ابتدا تا انتها میباشد.
• ال راخوم El Rachum به مفهوم خدای دلسوز پر از شفقت، غمخوار و رحم کننده می‌باشد.
• ال روئی El Roi به معنای خدای بینا و « خدایی که می‌بیند» می‌باشد.
• ال سالی El Sali یعنی خداوند‌ قوت من است و به مفهوم خدایی است که اتکا به آن پر از قوت و دارای استحکامی همچون صخره می‌باشد.
• ال سدیک El Tsaddik به مفهوم خدای عادل با انصاف و دادگر می‌باشد.
• الشدای El shaddai به معنای خدای توانا بر همه چیز یا قادر مطلق می‌باشد.
• ال علام El olam به معنای خدای ازلی و ابدی، جاودانی و برای همیشه میباشد.
• ال گنو El Kanno به مفهوم خدایی است حسود و غیور که در مورد قوم خود با غیرت عمل می‌نماید.
• ال گیبور El Gibbor به مفهوم خدای قادر و توانا و پر قدرت می‌باشد.
• ال هشومایم El Hashamayim به مفهوم خدای آسمان ها، عرش و عالم روحانی می‌باشد.
• ال هنورا El Hannora به مفهوم خداوندی که عظیم و مایه هیبت و حرمت است.
• الوهیم Elohim این لغت به معنای مقتدر و اقتدار کامل می‌باشد. واژه اِلوهیم، جمع کلمه اِل می‌باشد و این کلمه به معنای فرا توانایی و فرا قدرت بوده و استفاده آن به صورت جمع نشانه برتری کامل و والامقام بودن را داشته است.
• ال یاشو عتینو El Yeshuatenu این لغت به معنای خداوند نجات ما است و نیز به مفهوم خدایی که سبب نجات و پیروزی ما است، می‌باشد.
• اول و آخر The First and The Last اول و آخر به مفهوم خدایی است، که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود، و نشان دهنده محاط بودن خداوند بر همه چیز است.
• پادشاه The King این لغت به معنای فرمان دهنده با اقتدار می‌باشد. . پادشاهی که حکومت وی دائمی است.
• پدر Father این لغت به معنای سرپرست و حامی می‌باشد. قوم اسرائیل خداوند را به دلیل خالق بودن، قانونگزار بودن و حمایت کننده بودنش، «پدر» می‌نامیدند.
• پدر آسمانی Heavenly Father این فوق به معنای از بهشت آمده می‌باشد. پدر آسمانی به مفهوم خدای سپهر، عرش و عالم روحانی می‌باشد.
• پدر رحمتها Father of Mercies خدای بخشایشگر نامی که به خداوند به سبب کرم او برای نیازهای ما داده می‌شود.
• پدر روحها Father of Spirits مالک رووح ها نامی است که به خداوند به سبب قدرت او نه تنها بر جانها، بلکه بر روحها گفته می‌شود. و نشان دهند حاکمیت خداوند بر روح انسانها می‌باشد.
• پدر نورها Father of Lights خداوند پاکی نامی است که به خداوند به جهت آنکه راستی و آشکار و بدون هر گونه آلایش است و هر چه که از اوست در نور قرار دارد، گفته می‌شود.
• تخت نشین Sat on the Throne لغت فوق به معنای تخت سلطنت و کرسی پادشاهی خداوند می‌باشد.
• حضرت اعلی Most High به معنای خدای متعال، رفیع، والامقام و بلند مرتبه می‌باشد. کلمه حضرت اعلی برای شخص یا چیزی که ارزشمند و قابل تمجید است بکار برده می‌شده است. و زمانی که این نام را برای خداوند بکار می‌برند، دارای مفهوم آن است که وی بسیار بالاتر از خدایان و انسانها بوده و قابل ستایش است.

 منبع
گروه همبستگی با عمانوییل

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید