سلطنت هزارساله چیست، و آیا باید آنرا همان هزار سال برداشت کرد؟

image_pdfimage_print
سلطنت هزار ساله عنوانی است برای هزار سال سلطنت عیسی مسیح بر روی زمین. بعضی هزار سال را سمبلیک حساب می کنند. بعضی می گویند هزار سال یعنی “زمان دراز” و نه حقیقتا هزار سال سلطنت عیسی مسیح بر روی زمین. اما اگر خدا می خواست بگوید “زمان دراز”، اینرا براحتی می گفت بدون اینکه مرتب مدت زمان دقیقی را بیان کند.
کتاب مقدس به ما می گوید که وقتی عیسی مسیح به زمین برگردد، سلطنتش را بعنوان یک پادشاه در اورشلیم برقرار می کند، و بر تخت داوود می نشیند (لوقا ۱:۳۲-۳۳). عهدهای بدون شرط او این را ایجاب می کنند که عیسی مسیح در جسم و عینا برگردد و پادشاهیش را برقرار کند. عهد ابراهیمی به قوم اسرائیل وعده یک سرزمین، یک نسل، یک حاکم و یک برکت روحانی را داد (پیدایش ۱۲: ۱-۳). عهد فلسطینی به اسرائیل وعده بازسازی و مالکیت سرزمین را داد (تثنیه ۳۰: ۱-۱۰). عهد داوودی به قوم اسرائیل وعده بخششی را داد که قوم بتوانند مبارک باشند (ارمیا ۳۱: ۳۱-۳۴).
در بازگشت ثانوی، این عهد ها تکمیل می شوند و اسرائیل بعنوان یک ملت جمع شده (متی ۲۴ : ۳۱)، بسوی خدا بازگشت می کند (زکریا ۱۲ : ۱۰-۱۴)، و بازسازی شده تحت حکومت مسیح یعنی عیسی مسیح قرار می گیرد. کتاب مقدس از شرایطی در سلطنت هزار ساله صحبت می کند که از نظر جسمانی و روحانی محیطی بی عیب و کامل است. زمانی خواهد بود پر از صلح (میکا ۴: ۲-۴، اشعیا ۳۲: ۱۷-۱۸)، شادی (اشعیا ۶۱: ۷ و ۱۰)، راحتی (اشعیا ۴۰ : ۱-۲)، و فقر و بیماری نیست (عآموس ۹: ۱۳-۱۵ ، یوئیل ۲: ۲۸-۲۹). کتاب مقدس همچنین می گوید که فقط ایمانداران به سلطنت هزار ساله وارد می شوند. به همین دلیل، زمانی خواهد بود پر از عدالت کامل (متی ۲۵: ۳۷، مزمور ۲۴: ۳-۴)، اطاعت (ارمیا ۳۱: ۳۳)، قدوسیت (اشعیا ۳۵: ۸)، راستی (اشعیا ۶۵: ۱۶)، و پری روح القدس (یوئیل ۲: ۲۸-۲۹). مسیح بعنوان پادشاه حکومت می کند (اشعیا ۹: ۳-۷، ۱۱ : ۱-۱۰)، و تخت و خیمه داوود را استوار می سازد (ارمیا ۳۳: ۱۵-۲۱ ، عاموس ۹: ۱۱). سروران و نجبا حکومت خواهند کرد (اشعیا ۳۲: ۱، متی ۱۹: ۲۸)، و اورشلیم مرکز سیاسی دنیا خواهد بود (زکریا ۸: ۳).
مکاشفه ۲۰: ۲-۷ دوره زمانی مشخص سلطنت هزار ساله را بیان می کند. حتی بدون این آیات، نکات بیشماری به سلطنت مسیح بر روی زمین اشاره می کنند. انجام بسیاری از عهد ها و وعده های خداوند بر روی سلطنت عینی او در آینده و در جسم است. دلیل محکمی برای رد تفسیر عینی سلطنت هزار ساله و مدت آن وجود ندارد.

منبع: gotquestions

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید