چند جواب کتاب مقدس به سوالات ما.

image_pdfimage_print

تو می گویی : می ترسم
خدا می گوید : مترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم ! تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد . ( اشعیا ١٠:۴١ )

تو می گویی : تنها هستم
خدا می گوید : سیرت شما از محبت نقره خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید زیرا که او گفته است : تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود . ( عبرانیان ۵:١٣ )

می گویی : خیلی خسته ام
خدا می گوید : بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید . یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل هستم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت ؛ زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک . ( متی ١١ : ٢٨-٣٠ )

می گویی : هیچ کس واقعن مرا دوست ندارد
خدا می گوید : چونکه در نظر من گرانبها و مکرم بودی و من تو را دوست می داشتم پس مردمان را به عوض تو و طوایف را در عوض جان تو تسلیم خواهم نمود . ( اشعیا ۴:۴٣ )

می گویی : دیگر بیشتر از این نمی توانم تحمل کنم
خدا می گوید : مرا گفت : ” فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل می گردد .” پس به شادی بسیار از ضعف های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود . ( دوم قرنتیان ٩:١٢ )

می گویی : نمی دانم چه کنم
خدا می گوید : به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن . در همه راه های خود او را بشناس، و او طریق هایت را راست خواهد گردانید . ( امثال ٣: ۵-۶ )

می گویی : نمی توانم این کار را انجام دهم
خدا می گوید : قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می بخشد . ( فیلیپیان ١٣:۴ )

می گویی : هیچ چیزی از این موقعیت عاید من نمی شود
خدا می گوید : و می دانم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیز ها برای خیریت ( ایشان ) با هم در کار می باشند . ( رومیان ٢٨:٨ )

می گویی : نمی توانم خودم را ببخشم
خدا می گوید : اگر به گناهان خود اعتراف کنیم ، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد . ( اول یوحنا ٩:١ )

می گویی : در نیاز هستم
خدا می گوید : اما خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جلال مسیح عیسی رفع خواهد نمود . ( فیلیپیان ١٩:۴ )

می گویی : از آینده می ترسم
خدا می گوید : زیرا خداوند می گوید : فکر هایی را که برای شما دارم می دانم که فکر های سلامتی می باشد و نه بدی تا شما را در آخرت امید بخشم . ( ارمیا ١١:٢٩ )

می گویی : آیا خدا واقعن به سخنان من گوش می دهد ؟
خدا می گوید : و مرا خواهید خواند و آمده ، نزد من تضرع خواهید کرد و من شما را اجابت خواهم نمود . و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید ، مرا خواهید یافت ..

تلگرام:مسیح تنها راه نجات

 

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید