نامه ای از طرف پدرمقدس به فرزندانش.

image_pdfimage_print

شاید تو مرا نمی شناسی ، ولی من همه چیز را در باره تو میدانم (مزمور ۱:۱۳۹ )
من نشستن و برخاستن تو را می دانم (مزمور ۲:۱۳۹)
من از همه راهها و روشهای تو باخبد هستم (مزمور ۳:۱۳۹)
حتی موهای سرت را شمرده ام (متی ۳۱-۲۹:۱۰)
چرا که من تو را شبیه خودم آفریده ام (پیدایش ۲۷:۱)
زندگی ، حرکت و هستی تو از من است (اعمال ۲۸:۱۷ )
چون فرزند من هستی! (اعمال ۲۸:۱۷)
قبل از اینکه در رَحِمِ مادرت شکل بگیری تو را می شناختم (ارمیا ۵-۴:۱)
زیرا نقشه عالی من از همان ابتدا ، برگزیدن تو بود (افسسیان ۱۲-۱۱:۱ )
پیش از اینکه روزهای زندگی ات آغاز شود همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده ام (مزمور ۱۳۹ : ۱۵- ۱۶)
محل و لحظه تولدت را من مقرر کرده بودم (اعمال ۲۶:۱۷)
من تو را بطور شگفت انگیزی آفریده ام (مزمور ۱۴:۱۳۹)
من تو را در رَحِمِ مادرت نقش بستم (مزمور ۱۳:۱۳۹)
پیش از آنکه به دنیا بیائی من خدای تو بودم (مزمور ۶:۷۱)
آنهائی که مرا نمی شناسند, مرا اشتباه معرفی می کنند. (یوحنا ۸ : ۴۱- ۴۴)
من خشمگین و دور از مردم نیستم ، بلکه منشإ محبت هستم. (اول یوحنا ۱۶:۴)
و آرزوی من این است که محبت خود را به تو نشان دهم. (اول یوحنا ۱:۳)
به همین دلیل ساده که تو فرزند من و من پدر تو هستم (اول یوحنا ۱:۳)
می خواهم چیزهای بیشتر و بهتری از آنچه پدر جسمانی ات به تو می دهد ، به تو بدهم (متی ۱۱:۷)
چونکه من پدری کامل هستم. (متی ۴۸:۵)
هر هدیه ای که گرفته ای از دستان من گرفته ای (یعقوب ۱۷:۱)
چون من محافظ تو هستم و احتیاجات تو را می دانم. (متی ۳۳-۳۱:۶ )
نقشه من همیشه این بوده است که آینده پُر امید و خوبی به تو ببخشم. (ارمیا ۱۱:۲۹)
چون با محبت ازلی تو را دوست می دارم (ارمیا ۳:۳۱)
من به اندازه شن های دریا ، در باره تو فکر میکنم (مزمور ۱۸-۱۷:۱۳۹)
وجود تو مایع شادی و خوشحالی من است. (صفنیا ۱۷:۳)
و دیگر هرگز احسان و برکت خود را از تو دریغ نخواهم نمود. (ارمیا ۴۰:۳۲)
تو گَنج خاص من هستی (خروج ۵:۱۹)
و آرزوی من این است که با تمامی دل و جان تو را در قلب خود جای دهم. (ارمیا ۴۱:۳۳)
می خواهم چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانسته ای بر تو آشکار سازم. (ارمیا ۳:۳۳)
اگر با تمامی دل و جان مرا بطلبی مرا خواهی یافت. (تثنیه ۲۹:۴)
پس با من خوش باش و من آرزوی دل تو را به تو خواهم داد. (مزمور ۴:۳۷)
زیرا من این میل و رغبت را در تو ایجاد کرده ام. (فیلیپیان ۱۳:۹)
من قادرم که کارهای بسیار فراتر از افکار، خواست و امید تو انجام دهم. (افسسیان ۲۰:۳)
چون من تسلی و امید را به تو می بخشم. (دو.م تسالونیکی ۱۷-۱۶:۲)
و من آن پدر هستم که در مصیبتها ترا تسلی می دهم. ( دوم قرنتیان ۴-۳:۱)
وقتی دلشکسته ای من نزدیک تو هستم. (مزمور ۱۸:۳۴)
همچون شبانی که بره را در آغوش میگیرد ، من هم تو را در آغوش میگیرم (اشعیا ۱۱:۴۰)
و یک روزی همه اشکهای تو را پاک خواهم کرد (مکاشفه ۴-۳:۲۱)
و هر دردی را که در این دنیا متحمل شدی از تو برخواهم داشت. (مکاشفه ۴-۳:۲۱)
من پدر تو هستم و تو را آنچنان دوست می دارم که پسرم عیسی را دوست دارم. (یوحنا ۲۳:۱۷)
و محبت من نسبت به تو در عیسی مسیح آشکار شده است. (یوحنا ۲۶:۱۷)
چون عیسی منعکس کننده جلال من و مظهر دقیق ذات و وجود من است. (عبرانیان ۳:۱)
او آمد تا به تو ثابت کند ، من با تو هستم نه برضٌد تو (رومیان ۳۱:۸)
و به تو بگوید که من گناهانت را به حساب نمی آورم (بخشیدم) ( دوم قرنتیان ۱۹-۱۸:۵)
عیسی مسیح مُرد تا من و تو را باهم آشتی دهد. ( دوم قرنتیان ۱۹-۱۸:۵)
مرگ او تنها راهی برای نشان دادن محبتم نسبت به تو بود. ( او.ل یوحنا ۱۰:۴)
به خاطر بدست آوردن تو من از تمام چیرهایی که دوست داشتم گذشتم. (رومیان ۳۲-۳۱:۸)
اگر هدیه پسرم عیسی را بپذیری ، مرا پذیرفته ای (اول یوحنا ۲۳:۲)
و دیگر هیچ چیز نمی تواند تو را از محبت من جدا کند (رومیان ۳۹-۳۸:۸)
به خانه برگرد و من بزرگترین مهمانی را که تا بحال آسمان بخود دیده است را برای تو ترتیب خواهم داد. (لوقا ۷:۱۵)من همیشه پدر تو بوده ام و خواهم ماند (افسسیان ۱۵-۱۴:۳)
و اما سوٌال من امروز از تو این است که آیا می خواهی فرزندم باشی؟ (یوحنا ۱۳-۱۲:۱)
من منتظر تو هستم. (لوقا ۳۲-۱۱:۱۵)

دوستدار توپدرت،خدای قادر مطلق

منبع:تلگرام مسیح تنها راه نجات

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید