نویسندگان کتب عهد عتیق

image_pdfimage_print

نام کتابهای عهد عتیق به همراه نام شخصی که به اعتقاد اکثر محققان کتاب مقدسی به عنوان نویسنده آن کتاب پنداشته می شود به همراه تاریخ تقریبی نگارش آن کتابها

پیدایش، خروج، لاویان، اعداد، تثنیه = موسی – ۱۴۰۰ پیش از میلاد
یوشع = یوشع – ۱۳۵۰ پیش از میلاد
داوران، روت، اول سموئیل، دوم سموئیل = سموئیل – ۱۰۰۰ تا ۹۰۰ پیش از میلاد
اول پادشاهان، دوم پادشاهان = عزا و حزقیال و ارمیا– ۵۶۰ پیش از میلاد
اول تواریخ، دوم تواریخ، عزرا، نحمیا = عزرا – ۴۵۰ پیش از میلاد
استر = نامشخص، احتمالا مُردِخای
ایوب = نامشخص
مزامیر = نویسندگان متعدد، اما بیشتر آن توسط داوود – ۱۰۰۰ تا ۴۰۰ پیش از میلاد
امثال سلیمان، جامعه، غزل غزلهای سلیمان = سلیمان – ۹۳۱ پیش از میلاد
اشعیا = اشعیا – ۶۸۰ پیش از میلاد
ارمیا، مراثی ارمیا = ارمیا – ۵۸۶ پیش از میلاد
حزقیال = حزقیال – ۵۵۰ پیش از میلاد
دانیال = دانیال – ۵۵۰ پیش از میلاد
هوشع = هوشع – ۷۳۰ پیش از میلاد
یوئیل = یوئیل – ۸۳۵ پیش از میلاد
عاموس = عاموس – ۷۵۰ پیش از میلاد
عوبدیا = عوبدیا – ۵۸۶ پیش از میلاد
یونس = یونس – ۷۵۰ پیش از میلاد
میکاه = میکاه – ۶۸۰ پیش از میلاد
ناحوم = ناحوم – ۶۵۰ پیش از میلاد
حبقوق = حبقوق – ۶۰۰ پیش از میلاد
صفنیا = صفنیا – ۶۱۲ پیش از میلاد
حجی = حجی – ۵۲۰ پیش از میلاد
زکریا = زکریا – ۵۱۶ پیش از میلاد
ملاکی = ملاکی – ۴۰۰ پیش از میلاد

منبع:ایمانداران

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید