رمــز شـکر گزاری چیست ؟

image_pdfimage_print

عیسی مسیح در برابر پنج هزار شکم گرسنه شکر گزاری میکند، ولی شاگردانش نمیتوانند. عیسی مسیح در شام آخر نان را بدست میگیرد و شکر گزاری میکند ولی شاگردان نمیتوانند .
عیسی مسیح در برابر قبر ایلعازر مرده شکر گزاری میکند ولی خواهران ایلعازر نمیتوانند .
مشکل آنها چیست که نمیتوانند در مشکلات مثل مسیح شکرگزاری کنند ؟
آنها چیزی را که مسیح میتواند ببینید را نمیتوانند ببینند. زیرا شکر گزاری انگیزه و دلیل میخواهد، نه احساس به هیجان آمده و تقلید از عمل دیگران و تحت تاثیر فضای یک جلسه قرار گرفتن .
شاگردان پنج هزار شکم گرسنه میبینند، عیسی مسیح دوازده سبد نان و ماهی بعد از سیر شدن پنج هزار شکم گرسنه را میبیند .
شاگردان در شام آخر، آخرین شام قبل از مرگ را میبینند، عیسی قبر شکافته شده در صبح قیام از مردگان را میبیند. خواهران ایلعازر برادر مرده خود را میبینند، عیسی ایلعازر زنده شده ای که چند لحظه دیگر در حال راه رفتن است را میبیند.

رمـز شکر گزاری همین است : هرگاه بتوانیم در بدی ها، نیکویی ها،در تمام شدن ها، آغار شدن ها، در تاریکی ها، نور و در طوفانها، آرامش را ببینیم، آنگاه شکرگزاری ساده و خالص، و بدون تمنای بهشت و ترس از جهنم خواهد شد و همچون نهـری جوشـان، بدون نیاز به تحریک و تهییج، از درونمان سرازیر میگردد . کلید دیدن چیزهای غیر ممکن ایمان به خدای انجام دهنده کارهای غیر ممکن است . همواره با دلیل و انگیزه شکرگزاری کنید تا شکرگزاری تان تقلید دیگران و تکرار مراسم نباشد .

متن از برادر جلیل سپهر

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید