فرق میان مسیحیت و دین یهود چیست؟

image_pdfimage_print

در میان ادیان بزرگ جهان، مسیحیت و دین یهود شباهتهای بسیاری با یکدیگر دارند. هر دو خدایی واحد، قادر مطلق ، حاضر مطلق ، عالم مطلق ، ابدی و ازلی را می پرستند. هر دو ایمان به خدای قدوس، عادل، و حق را دارند که هم زمان پر از محبت ، بخشش و رحمت است. مسیحیت و یهود هر دو عهد عتیق را به عنوان کلام قدرتمند خدا می دانند ، هرچند مسیحیت عهد جدید را نیز شامل آن می داند. هر دو ایمان به بهشت دارند که جایگاه ابدی پارسایان و عادلان می باشد، و جهنم که مکان ابدی گناهکاران است( نه تمام مسیحیان و یهودیان اعتقاد به ابدی بودن جهنم دارند). مسیحیت و دین یهود هر دو اعتقاد به یک معیار اخلاقی دارند ، که به یهودی-مسیحی معروف است. هر دو می آموزند که خدا نقشه بخصوصی برای قوم اسرائیل و یهود دارد. .
فرق مهم میان دین یهود و مسیحیت، شخص عیسی مسیح است. در مسیحیت عیسی تکامل نبوتهای عهد قدیم در مورد آمدن مسیح موعود است.( اشعیا ۷: ۱۴ ، ۹: ۶-۷ ، میکاه ۵: ۲). دین یهود عیسی را اغلب به عنوان معلمی نیکو و یا حتی یک نبی می شناسد. و عیسی را به عنوان مسیح موعود قبول ندارد. مسیحیت یک قدم نیز فراتر رفته و عیسی را خدا ی انسان شده معرفی می کند.( یوحنا ۱: ۱-۱۴ ، عبرانیان ۱ :۸). مسیحیت به ما می آموزد که خدا به صورت یک انسان در شخص عیسی جسم پوشید تا جان خود را فدیه گناهان ما کند.( رومیان ۵: ۸ ، دوم قرنتیان ۵: ۲۱). دین یهود الوهیت عیسی را شدیدا رد می کند و قربانی او را لازم نمی انگارد.
عیسی مسیح مهمترین فرق میان مسیحیت و دین یهود می باشد. شخصیت و کار عیسی نقطه اصلی است که مسیحیت و یهود در آن توافق ندارند. در متی ۱۵: ۲۴، عیسی اعلام میکند ، ” من تنها برای گوسفندان گمشده بنی اسرائیل فرستاده شدم.” رهبران دینی زمان عیسی از او پرسیدند ، ” آیا تو مسیح ، پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی بدو گفت هستم و پسر انسان را خواهید دید که به دست راست قدرت نشسته، با ابرهای آسمان می آید. ” (مرقس ۱۴: ۶۱-۶۲) اما آنان حرفهای او را باور نکردند و او را به عنوان مسیح قبول نکردند.
عیسی مسیح به حقیقت پیوستن نبوتهای عهد عتیق در مورد آمدن مسیح است. مزمور ۲۲: ۱۴-۱۸ صحنه ای را که بدون شک شبیه به صلیب کشیده شدن عیسی است بیان می کند. ” همچون آب ریخته می شوم، و استخوانهایم جملگی از هم گسیخته است. دل من چون موم در اندرونم گداخته شده است. قوتم چون تکه سفالی، خشکیده است، و زبانم به کامم چسبیده! مرا به خاک مرگ نشانده ای. سگان مرا احاطه کرده اند، دسته اوباش گردم حلقه زده اند، دستها و پاهایم را سوراخ کرده اند! میتوانم همه استخوانهایم را بشمارم. آنان خیره بر من چشم دوخته اند. جامه هایم را میان خود تقسیم کرده اند و بر تنپوش من قرعه افکنده اند.” این نبوت مسیحایی چیزی جز بر صلیب کشیده شدن عیسی نمی تواند باشد که ان را با جزئیات به کمال رساند.( لوقا ۲۳ ، یوحنا ۱۹ ).
هیچ توصیف دقیقی از عیسی به غیر از اشعیا ۵۳: ۳-۶ نمی توان یافت.” خوار و مردود نزد آدمیان، مرد درد آشنا و رنجدیده . چون کسی که روی از او برگرداندند، خوار گشت و به حسابش نیاوردیم. حال آنکه رنجهای ما بود که از بر خود گرفت و دردهای ما بود که حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مضروب ، و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. حال آنکه به سبب نا فرمانی های ما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصیرها ما له گشت، تادیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او ما شفا می یابیم. همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم، و هر یک از ما به راه خود رفته بود ، اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد.”
d8aad8b1d8b3-d8afd8b1-d985d8b0d987d8a8-d988-d8a2d8b1d8a7d985d8b4-d8afd8b1-d985d8b3db8cd8ad
پولس رسول که یک یهودی و پایبند سر سخت قوانین یهود بود ، در یک رؤیا عیسی را ملاقات کرد( اعمال رسولان ۹: ۱-۹) و بعد از آن یکی از شاهدان بزرگ عیسی شد و نویسنده بیش از نصف عهد جدید گشت. پولس فرق میان مسیحیت و دین یهود را بیش از هر فرد دیگری درک کرد. پیام پولس چه بود؟ ” زیرا از انجیل سرافکنده نیستم، چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، نخست یهود و سپس یونانی.” ( رومیان ۱: ۱۶)

منبع مقاله: www.gotquestions.org

About سینا مهدویان

کور بودم و در مسیح خداوند بینا شدم

View all posts by سینا مهدویان →

دیدگاهتان را بنویسید