امثال باب ۲۲ آیه ۶

امثال باب ۲۲ آیه ۶

امثال باب ۲۲ آیه ۶