مزامیر باب ۱۱۸ آیه ۲۴

مزامیر باب ۱۱۸ آیه ۲۴

مزامیر باب ۱۱۸ آیه ۲۴