رومیان باب ۸ آیه ۳۷

رومیان باب ۸ آیه ۳۷

رومیان باب ۸ آیه ۳۷