یوحنا باب ۳ آیه ۲۰

یوحنا باب ۳ آیه ۲۰
یوحنا باب ۳ آیه ۲۰

یوحنا باب ۳ آیه ۲۰

۲۰↵ زیرا کسی‌که مرتکب کارهای بد می‌شود از نور متنفّر است و از آن دوری می‌جوید مبادا کارهایش مورد سرزنش واقع شود.