رومیان باب ۸ آیه ۶

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸ آیه ۶
رومیان باب ۸ آیه ۶

رومیان باب ۸ آیه ۶

عاقبت دلبستگی به امور نفسانی، مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی، حیات و آرامش است.