رومیان باب ۸ آیه ۶

رومیان باب ۸ آیه ۶

رومیان باب ۸ آیه ۶