رومیان باب ۸ آیه ۷

رومیان باب ۸ آیه ۷

رومیان باب ۸ آیه ۷