متی باب ۱۸ آیه ۲۰

image_pdfimage_print
متی باب ۱۸ آیه ۲۰
متی باب ۱۸ آیه ۲۰

متی باب ۱۸ آیه ۲۰

زیرا هرجا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم.»