غلاطیان باب ۵  آیه ۲۴

image_pdfimage_print
غلاطیان باب ۵  آیه ۲۴
غلاطیان باب ۵  آیه ۲۴

غلاطیان باب ۵  آیه ۲۴

 و آنانی که متعلّق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوسها و امیال آن مصلوب کرده‌اند.