دوم قرنتیان باب ۱ آیه ۳

دوم قرنتیان باب ۱ آیه ۳
دوم قرنتیان باب ۱ آیه ۳

دوم قرنتیان باب ۱ آیه ۳

سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدری مهربان و منبع آسایش است.