تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۶

تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۶

تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۶