اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۷

اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۷

اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۷