رومیان باب ۱۲  آیه ۳

رومیان باب ۱۲  آیه ۳

رومیان باب ۱۲  آیه ۳