دوم تیموتاوس باب ۳ آیه ۱۶

دوم تیموتاوس باب ۳ آیه ۱۶

دوم تیموتاوس باب ۳ آیه ۱۶