امثال باب ۲۱ آیه ۲۱

امثال باب ۲۱ آیه ۲۱

امثال باب ۲۱ آیه ۲۱