مفهوم این آیه چیست ؟

image_pdfimage_print

بیست عملکرد کتاب مقدس در زندگی‌ ما

کسی که به من ایمان آورد، چنانکه کتاب می‌گوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. اما این را گفت درباره روح که هر که به او ایمان آرد او را خواهد یافت زیرا که روح‌القدس هنوز عطا نشده بود، چونکه عیسی تا به حال جلال نیافته بود.
انجیل یوحنا باب ۷ آیه ۳۸ و ۳۹

مفهوم این آیه
ایمانداران همگی به طور کامل وابسته به روح‌القدس می‌‌باشند. هرچه که برای مسیح انجام می‌دهیم، به واسطه قدرت روح‌القدس است. ما حتی برای یک ساعت هم نمی‌توانیم بدون قدرت روح‌القدس، زندگی مسیحی داشته باشیم. درست همانگونه که بدن ما دائماً به آب نیاز دارد، جان ما نیز دائماً محتاج روح‌القدس می‌‌باشد. هرچه بیشتر برای نوشیدن نزد عیسی آئیم، به همان نسبت برکاتی را برای دیگران خواهیم داشت. اما اگر اجازه ندهیم که برکات مسیح از ما به دیگران جاری شود، جریان برکات در زندگی خودمان قطع خواهد شد. کسی که برکات الهی را به دیگران برساند، خود برکات بیشتری را دریافت خواهد کرد.
جهان اطراف ما از لحاظ روحانی شبیه به یک بیابان است یعنی خشک و بدون حیات روحانی. برای آنکه حیات در بیابان سر بر آورد، آب لازم است و آب باید از شاگردان مسیح یعنی از کلیسای مسیح جاری شود. قطره‌ها و چکه‌های آب کافی نیست. جهان احتیاج به نهرهای آب زنده دارد.
منبع: رازگاه