اجزاء پرستش راستین

image_pdfimage_print

عهدعتیق و عهدجدید برای پرستش خدا ازم کلمات گوناگونی استفاده میکند. وقتی تمام این کلمات را کنار هم قرار میدهیم، متوجه میشویم که پرستش درکتاب مقدس از سه جزء اساسی تشکیل شده است.
:جزء نخست
جزء نخست این است که پرستش “حالتی قلبی است”. پرستش یعنی اینکه در قلب خود با ترس و احترام در حضور خدا سجده کنیم.بیایید شکرگزار باشیم و خدا را با ترس و هیبت، عبادتی پسندیده نماییم” (عبرانیان ١٢:٢٨ ). پرستش راستین باید همراه باشد با حسی عمیق از ترس ازقدوسیت و قدرت مطلق خدا و فروتنی ما در حضور او که ما را محبت نمود و پسرش را فرستاد تا در راه ما جانفشانی کند.
:جزء دوم
جزء دوم، “بروز یافتن حالت قلبی” از طریق شکلهای مختلف پرستش است. ما دعوت شده ایم تا در حضور او سجده کنیم: “بیایید عبادت و سجده نماییم و به حضور آفریننده خود خداوند زانو زنیم”(مزمور ٩۵:۶ ) برای ستایش او باید لبهای خود را به کار ببریم:
“خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت؛ تسبیح او دائماً بر زبان من خواهد بود”(مزمور ٣۴:١ ) باید برای او سرود بسراییم:
“برای خداوند سرود خواهم خواند زیرا که به من احسان نموده است”سرود خواندن ما شهادتی اسکنیم در باره محبتمان به مسیح به یکدیگر میدهیم: “با مزامیر، سرودهاونغمه هایی که از روح است، با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید؛وباشکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسرایید”باید تمامی وجود خود را بیاوریم و در حضور او سجده کنیم و هر چه داریم به کار ببریم تا به همه اعلام نماییم که خدای ما کیست. خدا قوم خود را فرا میخواند تا با هم گرد آیند و پرستش نمایند تا در باره جامعه نوین الهی به جهان شهادت دهند: “از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم، چنانکه بعضی را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم (عبرانیان١٠:٢۵ ).
در پرستش گروهی، بدن مسیح میتواند به واسطه بنا و تشویق متقابل، عمل کند. با حضور مرتب در پرستش، به جهان شهادت میدهیم که متعلق به مسیح هستیم، و نشان میدهیم که به خداوندگاری عیسی مسیح و کلیسایی که در راه آن جانفشانی کرد،متعهدمیباشیم.
:جزء سوم
سومین جزء این است که پرستش فقط ابراز احساسات به خدا یا اجرای اَشکال مختلف پرستش نیست، بلکه “امری است که به عقل و اراده نیز مربوط میشود.”
پرستش فکر انسان را بسوی اسرار الهی
هدایت میکند و ایماندار را با صفات پرهیبت الهی رو در رومیسازد؛ پرستش، ایماندار را به توبه و اطاعت از اراده خدا فرا میخواند و واکنشی است به خدای ابدی که خود را بهواسطه شخص مسیح و کار او آشکار ساخته است. پولس رسول میفرماید: “لهذا، ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شما است” (رومیان ١٢:١)پرستش راستین همراه است با مکاشفهای روحانی زیرا تالار به رحمتهای خدا در مسیح چشم ندوزیم ،پرستش راستین صورت نمیگیرد. هیچ کس نمیتواند عیسی را خداوند بخواند مگر آنکه روحالقدس این امر را برای او آشکار ساخته باشد. “خدا روح است و هر که او را پرستش کندباید به روح و راستی بپرستد” (یوحنا ۴:٢۴)

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →