رومیان باب ۸  آیه ۱ و ۲

رومیان باب ۸  آیه ۱ و ۲

رومیان باب ۸  آیه ۱ و ۲