دعای شفاعتی چیست؟

image_pdfimage_print

دعای شفاعتی چیست؟

قسمت دوم

یک باور اشتباه در مسیحیت معاصر این است که آنانیکه دعاهای شفاعتی به خدا تقدیم می کنند، در زمره ی «مسیحیان اعلی» هستند که توسط خدا به خدمت خاص شفاعت خوانده شده اند. کتاب مقدس می گوید که همه مسیحیان خوانده شده اند که شفاعت کننده باشند. همه مسیحیان روح القدس را در قلبشان دارند و همانطور که روح القدس مطابق با اراده خدا برای ما شفاعت می کند (رومیان ۲۶:۸-۲۷)، ما باید برای یکدیگر شفاعت کنیم. این حق ویژه ای نیست که منحصراً محدود به مسیحیان ممتاز باشد؛ بلکه فرمانی است برای همه. در واقع، شفاعت نکردن برای دیگران، خودش گناه است. «و اما در مورد من، حاشا از من که با دست کشیدن از دعا برای شما، به خداوند گناه ورزم. من راهِ نیکو و درست را به شما خواهم آموخت» (اول سموئیل ۲۳:۱۲).

قطعاً پطرس و پولس هنگامی که از دیگران خواستند برایشان شفاعت کنند، تقاضایشان را محدود به کسانی که خواندگی مخصوص برای شفاعت داشته باشند، نکردند. «پس پِطرُس را در زندان نگاه داشتند، امّا کلیسا با جدیت تمام نزد خدا برای او دعا می‌کرد» (اعمال ۵:۱۲). توجه داشته باشید که تمام کلیسا برای او دعا کرد، نه فقط کسانی که عطیه شفاعت داشته باشند. پولس در افسسیان ۱۶:۶-۱۸ تمام ایمانداران افسس را بر اصول اساسی زندگی مسیحی تشویق و نصیحت می کند که شامل شفاعت «در همه‌وقت، با همه نوع دعا و تمنا» می شود. واضح است که دعای شفاعتی بخشی از زندگی مسیحی برای تمام ایمانداران است.

پولس در رومیان ۳۰:۱۵ از همه ایمانداران روم تقاضا کرد که در حق او دعا کنند. او همچنین در کولسیان ۲:۴-۳ ایمانداران کولسی را وا داشت که برای او شفاعت کنند. هیچ جایی در هیچ یک از تقاضاهای شفاعت در کتاب مقدس وجود ندارد که اشاره کند فقط گروه خاصی از مردم می توانستند شفاعت کنند. در عوض، کسانی که از دیگران درخواست می کنند که برایشان شفاعت کنند، می توانند از تمام کمکی که می توانند بگیرند، استفاده کنند! این عقیده که شفاعت، فقط مختص برخی از مسیحیان است که خواندگی و امتیازش را دارند، اساس کتاب مقدسی ندارد. بدتر اینکه، باوری است مخرب که اغلب، منجر به غرور و حس برتری می شود.

خدا همه مسیحیان را می خواند که شفاعت کننده باشند. این میل خداست که هر ایماندار در دعای شفاعتی فعال باشد. چه امتیاز عالی و بلندمرتبه ای داریم که قادریم با دلیری با دعاها و تقاضاهایمان به تخت خدای قادر مطلق بیاییم.
پایان
منبع: gotquestions

About Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا

View all posts by Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا →