چرا کاتولیک ها روسری را رعایت می کنند؟

image_pdfimage_print

در اول قرنتیان باب ١١ آیات ٣-١۶ به موضوع زنان و پوشش سر آنان اشاره مى کند. مضمون کل متن در اول قرنتیان ١١: ٣-١۶ تسلیم و أطاعت از نظم و فرمانهایى است که خداوند صادر کرده. “پوشش سر زنان” نیز به عنوان تصویریست از نظم، سربودن و قدرت خدا. آیه کلیدی این قسمت اول قرنتیان ١١: ٣مى باشد ““امّا می‌خواهم آگاه باشید که سر هر مرد، مسیح است، سر زن، مرد است، و سر مسیح خداست.” مضمون و مفهوم این آیه در ادامه همین باب مشخص مى شود. این ترتیب بدین شکل است: خداى پدر، خدای پسر، مرد یا شوهر، و زن و یا همسر. حجاب یا پوشش بر روی سر یک همسر ایمانداران مسیحى نشان دهنده این بود که او تحت اقتدار شوهرش، و در نتیجه در تسلیم خدا مى باشد.

در این قسمت همچنین آیه ١٠مى گوید، “از همین رو، و به‌ خاطر فرشتگان، زن باید نشانی از اقتدار بر سر داشته باشد.” چرا این امر براى فرشتگان مهم است؟ رابطه خدا با انسان چیزی است که فرشتگان به دقت مشاهده مى کنند و از آن یاد مى گیرند (اول پطرس ١: ١٢). بنابراین، تسلیم بودن یک زن به اقتدار خدا براوالگویى براى فرشتگان است. فرشتگان مقدس، که در تسلیم کامل خدا هستند، انتظار دارند که ما به عنوان پیروان مسیح، نیز اینگونه رفتار کنیم.

این پوشش سر نه تنها به معنی پارچه اى مى باشد بلکه به بلندى موى او نیز اشاره مى کند. چگونه می توانیم چنین چیزى بگوییم؟ ما باید این آیه را با توجه به چارچوب یا فضایى که در آن ارائه شده است در نظر بگیریم. ““آیا طبیعتِ امور، خود به شما نمی‌آموزد که اگر مردی موی بلند داشته باشد، برای او شرم‌آور است، امّا اگر زنی موی بلند داشته باشد، مایۀ افتخار اوست؟ زیرا موی بلند به جهت پوشش به زن داده شده است.”(اول قرنتیان١١: ١۴-١۵). بنابراین، براساس فضاى این قسمت از متن، زنى که موهای بلندى دارد مشخصا به عنوان یک زن خود را از مردان متمایز مى کند. پولس رسول در اینجا میگوید که در فرهنگ قرنتس، هنگامی که موى زنى بلندتر از شوهرش بود، نشان دهنده تسلیم بودن او به شوهر خود به عنوان سر خانه بود. نقش مرد و زن توسط خدا طراحی شده تا درسى معنوی و عمیق را به تصویر بکشد، که همان تسلیم به اراده و نظم و ترتیب خدا بودن است.

اما چرا مو در این آیات مسأله است؟ پولس رسول به موضوعى که مربوط به فرهنگ قرنتس مى باشد و باعث إخلال در کلیسا مى شده مى پردازد. برای یک زن تراشیدن سر یک ننگ و رسوایی (و در تفکر یهودی، نشانه ای از عزاداری، تثنیه ١٢: ٢١) بود. موى زن “مایه افتخار” او (اول قرنتیان ١۵: ١١) بود. در فرهنگ قرنتس، زنان به طور معمول پوششى بر سر داشتند که نمادی از تسلیم آنها به همسرانشان بود. پولس بر درستی این حکم فرهنگی صحه مى گذارد-چرا که معاف کردن زنان از پوشش سر علامت کاملا اشتباهى را به فرهنگ عامه ارسال مى کرد. در واقع، پولس می گوید که اگر یک زن مسیحی از پوشش سر خود امتناع مى کند، پس موهای خود را نیزبتراشد (آیه ۶). زنی که حاضر به پوشیدن پوشش سردر آن فرهنگ نبود، اساسا إعلام مى کرد: “من از فرمان خداوند امتناع می کنم.” بنابراین، پولس رسول به قرنتیان تعلیم مى دهد که بلندى مو و یا داشتن “پوشش” بر سر زنان نمادیست از نگرش قلبى تسلیم خدا بودن و تسلیم قدرت مقرر شده اوست.

حکم خدا این است که شوهر سر زن است همانطور که خدا سر مسیح است، اما این دلالت بر نابرابری و یا دون بودن زنان نسبت به مردان نمى کند. خدا و مسیح برابر و یک هستند، همانطور که زن و شوهر یکی هستند. این قسمت چنین تعلیم نمى دهد که زن از مرد پایینتر است یا که او باید مطیع هر مردى باشد. بلکه نظم خدا و ریاست روحانی در رابطه ازدواج را تعلیم مى دهد. در فرهنگ قرنتس، زنی که سر خود را در هنگام عبادت مى پوشاند و یا زمانی که در عموم ظاهر مى شد، تحت اقتدار بودن او را نمایان مى کرد.

در فرهنگ امروز، ما دیگر شاهد پوشش سر زنان به منزله تسلیم نمى باشیم. در اغلب جوامع مدرن، روسری و کلاه به عنوان مد استفاده مى شوند. یک زن درصورتى که پوشش سر را به عنوان نشانه اى از تسلیم خود به اقتدار شوهرش بداند در استفاده از آن حق انتخاب دارد. با این حال، این یک انتخاب شخصی است و نه به عنوان وسیله اى جهت قضاوت بر روحانیت فرد. مسئله اصلی در اینجا دیدگاه قلبى اطاعت از اقتدار خدا و تسلیم نظم مقرر شده اوست “همانگونه که تسلیم خداوند هستید” (افسسیان ۵ :٢٢ ). خدا بیشتر متوجه دیدگاه ما به تسلیم بودن است تا اینکه صرفا با پوشاندن سر تظاهربه أطاعت کنیم. اول تیموتائوس٢: ٩-١٠کلام خدا مى گوید، “نیز خواهانم که زنان پوششی شایسته بر تن کنند و خویشتن را به نجابت و متانت بیارایند، نه به گیسوانِ بافته، یا طلا و مروارید، یا جامه‌های فاخر، بلکه به زیورِ اعمال نیکو آراسته باشند، چنانکه شایستۀ زنانی است که مدّعی خداپرستی‌اند.”

منابع پیشنهادى: زنان در خدمت: چهار دیدگاه نوشتهRobert Clouse, eds. Bonnidell &
و Logos Bible Software
مترجم: الهام ربیع نژاد

About سینا مهدویان

کور بودم و در مسیح خداوند بینا شدم

View all posts by سینا مهدویان →