عضو انجمن آشوریان ارومیه: اقلیت های دینی ایران از تمامی آزادی ها برخوردارند!

عضو انجمن آشوریان ارومیه: اقلیت های دینی ایران از تمامی آزادی ها برخوردارند!

عضو انجمن آشوریان ارومیه: اقلیت های دینی ایران از تمامی آزادی ها برخوردارند!

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →