مفهوم این آیه چیست ؟

مفهوم این آیه چیست ؟

آفریننده خدا که بود و او از کجا آمده ؟ ذات و شخصیت خدا چگونه است ؟

که او نیز شما را تا به آخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بی ملامت باشید. اول قرنتیان باب ۱ آیه ۸

مفهوم این آیه
عیسی مسیح بوسیلۀ مرگ خود برروی صلیب، جرم و گناه ما را از میان برداشته است، تا اینکه ما در روز خداوند ما عیسی مسیح یعنی روزی که عیسی مسیح جهت داوری انسانها به زمین باز خواهد گشت، بی ملامت باشیم. ما مطمئن هستیم که خدا ما را تا روز ظهور خداوند عیسی مسیح حفظ خواهد نمود.
زندگی روحانی ما کاملاً به نیروی روحانی عیسی مسیح که بواسطۀ روح‌القدس به ما بخشیده می‌شود، متکی است. با تکیه بر قوت خود، هرگز نخواهیم توانست که زندگی خود را مطابق میل خدا ساخته و موجبات رضایت خاطر او را فراهم آوریم. ولی عیسی مسیح در این امر مهم ما را یاری کرده و قوت عطا می‌فرماید.
منبع: رازگاه