تثنیه باب ۳۱ آیه ۶

تثنیه باب ۳۱ آیه ۶

تثنیه باب ۳۱ آیه ۶