ثمرات روح القدوس قسمت سوم ( راز )

image_pdfimage_print
ثمرات روح القدوس قسمت سوم ( راز )
ثمرات روح القدوس قسمت سوم ( راز )

قسمت سوم ( راز )
روح القدس کیست؟
در حالیکه ذات روح القدس به اندازه ای در حیطه رموز الھی قرار
دارد، ولی یقینا احساس گرم، یا خاطرات خوب یا نیرویی دنیوی نیست.
از پیدایش تا مکاشفه کلام خدا تعلیم می دھد که روح القدس یک شخص
است و او خدا است . در پایین ، تعدادی از دلایل کتاب مقدسی
این موضوع را بررسی خواھیم کرد. لطفا از این آیات بدون مرور کردن
نگذرید، چون مقوله ھای مھمی ھستند که به ذات و کار روح القدس در
زندگی شما مربوط می باشند.
روح القدس یک شخص است.
کتاب مقدس بھ ما می گوید که روح القدس از عقل و ھوش (اول قرنتیان
٢ :١١ (و اراده (اول قرنتیان ١٢ :١١ (و احساسات (رومیان ١۵ :٣٠ برخوردار است. به علاوه، او اعمال به خصوصی انجام می دھد که
توسط ھیچ نیروی غیر بشری روحانی قابل اجرا نیست :
او صحبت می کند: (اعمال ١٣( ” :٢ چون ایشان در عبادت خدا و
روزه مشغول می بودند، روح القدس گفت: “برنابا و سولس را برای
من جدا سازید از بھر آن عمل که ایشان را برای آن خوانده ام.”
او تعلیم می دھد: (یوحنا ١۴ :٢۶”(لیکن تسلی دھنده یعنی روح
القدس که پدر او را به اسم من می فرستد، او ھمه چیز را به شما
تعلیم خواھد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواھد آورد.”
او راھنمایی می کند: (یوحنا ١۶ :١٣ ( ” و لیکن چون او یعنی روح
راستی آید، شما را به جمیع راستی ھدایت خواھد کرد زیرا که از
خود تکلم نمی کند، بلکه به آنچه شنیده است سخن خواھد گفت و از
امور آینده به شما خبر خواھد داد.”
او الزام می کند: (یوحنا ١۶ :٧ و ” )٨ و من به شما راست می گویم
که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دھنده نزد
شما نخواھد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما می فرستم. و چون او
آید، جھان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواھد نمود.”
او حکم می کند: (اعمال ٨ :٢٩”(آنگاه روح به فیلیپس گفت: پیش
برو و با آن ارابه ھمراه باش.”
او کمک می کند: ( رومیان ٨ :٢۶ ( ” و ھمچنین روح نیز ضعف ما
را مدد می کند، زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که می باید نمی
دانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت می کند به ناله ھایی که نمی
شود بیان کرد”.
او تسلی می دھد: (یوحنا ١۴ :١۶ ( ” و من از پدر سوال می کنم و
راز ٢۵
تسلی دھنده دیگری به شما عطا خواھد کرد تا ھمیشه با شما بماند.”
لغت یونانی که در یوحنا ١۴ :٢۶ و ١۵ :٢۶ برای روح القدس به کار
رفته پاراکله می باشد، به معنای “کسی که فرا خوانده شده تا در کنار”
مسیحیان باشد. این لغت به رفاقت، تسلی و کمک اشاره می کند. ھمچنین
به معنای کسی که قدرت، انرژی و استقامت به ایماندار می دھد.
اعمالی از این قبیل از طرف یک نیرو یا خیال، غیر قابل تصور است.
این امور فقط از یک شخص می تواند سر بزند. دویت ال مودی در
کتاب نیروی سری خودش در مورد اھمیت آگاھی از شخصیت روح
القدس می نویسد:
قبل از اینکه بفھمم روح القدس یک شخص است، برای زمان طولانی
مسیحی بودم . این موضوع مھمی است که به نظر نمی رسد خیلی ھا آن
را درک کنند، اما اگر شما فقط کتاب مقدس را باز کنید و ببینید که مسیح
در مورد روح القدس چه چیزی گفته است، متوجه می شوید که او
ھمیشھ از روح القدس به عنوان یک شخص سخن گفته است. می خواھم
نظر شما را به این حقیقت جلب کنم که ھر زمانی مسیح در مورد روح
القدس صحبت کرده، از او به عنوان یک شخص سخن گفته نه یک
تاثیر (اثر) ناچیز و اگر می خواھیم به روح القدس احترام بگذاریم باید
در نظر داشته باشیم که او یکی از سه شخص تثلیث است، یک شخصیت
از خدا……..ادامه دارد….

بیشتر بخوانید :

اشتراک گذاری :
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  9
  Shares

دیدگاهتان را بنویسید