ثمرات روح القدوس قسمت چهارم راز

image_pdfimage_print
ثمرات روح القدوس قسمت چهارم راز
ثمرات روح القدوس قسمت چهارم راز

قسمت چهارم راز
راز الھی
مرد جوانی یکبار به من گفت، “وخ” ، تمام این آیات به درک موضوع
کمک می کند، اما من ھنوز گیج ھستم. من در مورد تثلیث اقدس اینطور
می شنوم که خدا در سه شخص: پدر، پسر، روح القدس . آیا آنھا یکی
ھستند و شبیه ھم اند یا نه ؟ و چرا ما این مقوله گیج کننده را کنار نمی
گذاریم و بر عیسای مسیح تمرکز نمی کنیم؟”
ھر انسانی باید بپذیرد که فکر فانی بشری برای درک راه ھای غیر فانی
خداوند مناسب و توانا نیست . عقل محدود ما نمی تواند تثلیث اقدس و
اینکه خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس در خدا بودن مساوی و
برابر ھستند را به خوبی درک کند . مغز ما نمی تواند عمق این موضوع
را حلاجی نماید که تنھا یک خدا وجود دارد که خودش را در سه شخص
متجلی ساخته است. یکروز از حضور پر جلال او لذت خواھیم برد و
ھمه چیز برای مان آشکار خواھد شد، ولی بھر حال در زندگی حال
حاضر، تثلیث به عنوان یک رمز الھی باقی خواھد ماند.
بھترین تعاریف ما برای شرح تثلیث از واقعیت بدور خواھد بود. ممکن
است خود من بگویم به عنوان یک انسان واحد، یک شوھر، یک پدر و
مدیر این خدمت جھانی ھستم. به عبارتی یک انسان در سه عملکرد
متفاوت. یا می توانم بگویم آب سه حالت مختلف دارد، ممکن است مایع
باشد یا یخ یا به حالت بخار. یک فرمول شیمیایی و سه شکل. اما آموزه
تثلیث، عمیق تر، وسیع تر و بزرگتر از این تشبیھات ناشیانه است.
چیزی که از کلام خدا می دانیم این است که یک خدا داریم که خود را در
سه شخص مجزا از ھم متجلی نموده است.
چارلز رایری در کتاب مطالعه کتاب مقدس رایری می نویسد که وقتی
عیسی گفت ” : من و پدر یک ھستیم” (یوحنا ١٠ : ٣٠ ،(از شکل خنثای
کلمه یک استفاده کرد که اشاره بدین موضوع دارد که آنھا، یعنی خدای
پدر و خدای پسر، یک شخص نیستند ؛ بلکه پدر و پسر (و در پی آنھا
روح القدس نیز) در ذات و عمل خود در یک اتحاد کامل قرار دارند . ھر
سه فکر و خصوصیات خدا را دارند. پس ھیچوقت تضاد و اختلافی در
بین آنھا وجود ندارد. سه یک ھستند. یک، سه می باشد. عیسی در ھمان
قسمت کلام گفت: “و لکن چنانچه بجا می آورم، ھر گاه به من ایمان
نمی آورید، به اعمال ایمان آورید تا بدانید و یقین کنید که پدر در من
است و من در وی” (یوحنا ١٠ :٣٨ .( این موضوع واقعا یک رمز و
راز الھی است. به ھمان اندازه که غیر قابل درک است، واقعی نیز می
باشد و لازم است که تثلیث اقدس مورد احترام و قبول ما قرار گیرد.
یکی از پروفسورھای من یک بار گفت، “تلاش برای درک تثلیث باعث می شود که شخص عقلش را از دست بدھد و سعی در انکار تثلیث سبب
می شود که شخص روحش را از دست بدھد.” خیلی از انسان ھا قوه
جاذبه را درک نمی کنند، ولی وجود و واقعیت آن را قبول دارند. واسن
ھاویز یکی از بزرگترین شبانان آمریکا یکبار گفت، “من ھمه چیز را
در مورد الکتریسیته نمی دانم، ولی ھیچوقت نمی روم در تاریکی بنشینم
تا زمانی که ھمه چیز را در مورد الکتریسیته یاد بگیرم . ”
به ھمین منوال، تثلیث با توضیحات انسانی کاملا قابل درک نخواھد بود،
ولی این موضوع نباید مانع اعتماد عمیق قلبی ما به وجود تثلیث باشد .
این مورد یکی از آن قسمت ھای ویژه مسیحیت می شود، آنجایی که
ایمان، ایمان است؛ بر اساس کلام غیر قابل زوال خداوندمان عیسی
مسیح بدین مضمون که روح القدس حقیقی است و در طول قرن ھای
راز متمادی در زندگی مردان و زنان مختلف در حال عمل کردن بوده است.
چرا باید در مورد نقش روح القدس در زندگی مان ھوشیار باشیم؟ چون
او تجلی شخص خدای قادر مطلق است که در اختیار ما گذاشته شده تا به
راه ھای او احترام بگذاریم و کار او را انجام دھیم. او عیسای مسیح
است که در ما ساکن است تا به وعده ی او مبنی بر ، دزد نمی آید مگر
آنکه بدزدد و بکشد و ھلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را
زیادتر حاصل کنند (یوحنا ١٠ :١٠ (، جامه عمل بپوشاند. روح القدس
ضرورتا به شما علاقه مند است. ماموریت او این است که قدرت و
راھنمایی ھای لازم را در اختیار تان قرار دھد تا به ھدف خدا برای شما
بر روی زمین نائل گردد . ھدف ما چیست؟ من توضیح دائره المعارف
وست مینستر را دوست دارم: “ھدف انسان این است که خدا را جلال
دھد و تا ابد از حضور او لذت ببرد.”…….ادامه دارد