ثمرات روح القدوس قسمت اخر راز

image_pdfimage_print
ثمرات روح القدوس قسمت اخر راز
ثمرات روح القدوس قسمت اخر راز

قسمت اخر راز
این دلیل بودن ما در اینجاست تا خداوند و نجات دھنده مان مورد ستایش
و جلال قرار گیرد و از حضور او در زندگی ھای مان لذت ببریم. این
شادی حقیقی است! این ثبات است! و خدا، روح القدس را مقرر نموده تا
این امر برای ما ممکن گردد. پیشتر در این فصل، لیستی از آیات کلیدی
داشتیم که بر ھویت روح القدس به عنوان یک شخص و کار او تاکید می
کند لطفا چند لحظه را به مرور آنھا اختصاص دھید. در حالیکه آنھا را
مطالعه می کنید، حداقل ۴ نقش مھمی که روح القدس می خواھد در
زندگی شما ایفا نماید را مشاھده می نمایید:
((تسلی دھنده شخصی شما))
آیا تا به حال در کنار یک ایماندار بوده اید که علی رغم شکسته دلی و
غمگین بودنش، به نظر می رسید که آرامشی مافوق طبیعی از میان
اشک ھایش دیده می شد؟
شاید واکنش شما این بوده است که این حالت او نمی تواند واقعی باشد.
اما آرامشی که مشاھده کردید، بیشتر شبیه کار درونی روح القدس در
زندگی آن شخص است. روح خدا ما را در مقابل آسیب ھای انسانی
محافظت نمی کند (خود عیسای مسیح بدترین دردھای فیزیکی و
احساسی را تجربه کرد، حتی به خاطر گناھان ما بر روی صلیب مرد .)
اما روح خدا می تواند در میان آسیب ھا و مصایب گوناگون به ما
آرامش بدھد. یک اطمینان درونی که خدا حقیقتا ھمه چیز را در کنترل
دارد و ما می توانیم به او اعتماد کنیم تا عمل نماید. “و می دانیم که به
جھت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او خوانده شده
اند ھمه چیزھا برای خیریت ایشان با ھم در کار می باشند” (رومیان ٨ :
.(٢٨
وقتی عیسی گفت: “و من از پدر سوال می کنم و تسلی دھنده دیگر به
شما عطا خواھد کرد تا ھمیشه با شما بماند” (یوحنا ١۴ :١۶ ،(روی
سخن او با من و شما بود! روح القدس تسلی دھنده شخصی ماست که
وقتی به نظر می رسد ھمه چیزھا در اطراف ما در حال خرابی است،
می تواند استقامت، شوق و آرامش مافوق طبیعی به ما بدھد.
((یاور شخصی شما))
پاشنه آشیل (نقطه ضعف) شما چیست؟ عصبانیت؟ شھوت؟ خود بینی؟
روح انتقاد جو؟ خدا کاملا از وجود جنگ روحانی بین ملکوت نور و
تاریکی آگاه است و روح القدس را فرستاد تا برای غلبه بر وسوسه به ما
نیرو دھد. تا وقتی که ھدف او جلال خداست، او دائما در دسترس ماست
تا به ما کمک نماید تا خدا را جلال بدھیم!
((معلم شخصی شما))
در حالیکه کتاب مقدس را مطالعه می کنید، روح القدس شما را در
راستی ھدایت می کند و به شما کمک می کند تا کشف کنید که می توانید
راه رفتن با خدا را در خواست نمایید. وقتی با دقت به یک سخنرانی یا
موعظه گوش می دھید، راه ھایی را به شما نشان می دھد که خدا می
خواھد از طریق آنھا فکر کنید، صحبت کنید و عمل نمایید و . قتی یک
بینش تازه به دست می آورید که بیشتر عظمت و شکوه خدا را مکاشفه
می نمایید، این روح القدس است که در شما کار می کند. و بیشتر از این ھمانند بھترین استادان، او مکررا آن حقایق را در موقعیت ھای واقعی
زندگی دوباره در شما تداعی می نماید. وقتی مشکلی پیش می آید، آیات
مناسب را به یاد ما می آورد که یکبار مطالعه یا حفظ نموده ایم . یا اگر به
طور ناگھانی نسبت به تدارک خدا شک کنیم، او جمله”ھراسان مباش و
به یاد بیاور که دیروز خدا چگونه برای تو مھیا نمود”، را در گوش ھای مان زمزمه می کند. به این فکر کنید که روح القدس در تعلیم راه ھای
خدا به شما، علاقه ای مسلم و قطعی دارد. این موضوع برای ما یک
امتیاز است که به حکمت الھی و آگاھی مطلق او دسترسی شخصی
داریم.
((راھنمای شخصی شما))
مسیحی که می خواھد برای خدا زندگی نماید، اغلب احساس می کند که
نوعی فشار سنج داخلی درونش وجود دارد. یک اندازه آرامش عمیق
وقتی که در اراده خدا قرار دارد و یک آشفتگی و فقدان آرامش، وقتی که
به ماجراجویی خارج از اراده خدا می پردازد. این نیز کار روح القدس
است. به عنوان راھنمای شخصی شما، روح القدس در موارد گناه
اعتراف نشده، درجھآن فشار سنج داخلی را پایین می آورد و در نتیجه
شما را ملزم می کند. او بھ دنبال این است کھ یک دستور کتاب مقدس را
به یاد شما بیاورد و شما را در اولین مرحله از گناه کردن، منع نماید؛ یا
یک حالت عدم آرامش و یا ناپاکی در مورد کاری که انجام می دھید را
در شما بوجود می آور د. وقتی که در تصمیم گیری ھای تان به دنبال
حکمت او ھستید، او شما را به اراده خدا ھدایت می نماید.
((منابع او در اختیار ماست))
تسلی دھنده، معلم، مددکار، راھنما. ھدف روح القدس جلال دادن مسیح
است و بنابرین او به من و شما قدرت و توانایی می دھد که توسط زندگی
مان خدا را جلال دھیم. منابع او در اختیار ماست و اگر از آنھا استفاده
نکنیم، فقط مثل سالی بیچاره می توانیم زندگی کنیم. تلاش و کوششی از
خلال یک بودن بی برکت، در حالیکه ثروت عظیمی در اختیار داریم.
اما وقتی کنترل زندگی مان را به روح القدس می دھیم، آن اندوخته
روحانی را می گشاییم. خداوند خدای قادر مطلق ھر چیزی را که برای
احترام گذاردن به او و زندگی را به پری تجربه کردن برای “… در
انسانیت باطنی خود از روح اوبه قوت زور آور شوید” (افسسیان ٣ :
١۶ (نیاز داریم را به ما عطا می کند توقف بعدی ما در این سفر نشان
می دھد که چگونه می توانیم کاری کنیم که این اتفاق بیافتد….امین