آیه قوت پنجشنبه ۳ مه ۲۰۱۸

اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۱۶ و۱۷و ۱۸
اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۱۶ و۱۷و ۱۸

اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۱۶ و۱۷و ۱۸

۱۶ همیشه شادمان باشید ۱۷ و پیوسته دعا کنید. ۱۸ برای هرچه که پیش می‌آید، خدا را شکر کنید. زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد.