هفت مُهر و هفت شیپور در کتاب مکاشفه یوحنا چه هستند؟

image_pdfimage_print
هفت مُهر و هفت شیپور در کتاب مکاشفه یوحنا چه هستند؟
هفت مُهر و هفت شیپور در کتاب مکاشفه یوحنا چه هستند؟
هفت مُهر (مکاشفه ۱:۶-۱۷؛ ۱:۸-۵)، هفت شیپور (مکاشفه ۶:۸-۲۱؛ ۱۵:۱۱-۱۹)، هفت جام (مکاشفه ۱:۱۶-۲۱) سه دسته از داوریها توسط خدا در زمانهای آخر هستند. داوریها به‌تدریج و با پیش‌روی زمانهای آخر، بدتر و سخت‌تر می‌شوند. هفت مُهر، هفت شیپور و هفت جام به یکدیگر مرتبط هستند. مُهر هفتم، هفت شیپور را معرفی می‌کند (مکاشفه ۱:۸-۵)، و شیپور هفتم، هفت جام را معرفی می‌کند (مکاشفه ۱۵:۱۱-۱۹؛ ۱:۱۵-۸).

چهار مُهر اول از هفت مُهر، به‌عنوان چهار سوار آخر الزمان شناخته می‌شوند. مُهر اول، ضد مسیح را معرفی می‌کند (مکاشفه ۱:۶-۲). مُهر دوم، باعث جنگ بزرگی می‌شود (مکاشفه ۳:۶-۴). مُهر سوم، باعث قحطی می‌شود (مکاشفه ۵:۶-۶). مُهر چهارم، باعث بیماری و جنگ و قحطی بیشتری می‌شود (مکاشفه ۷:۶-۸).

مُهر پنجم، به ما درباره‌ی کسانی می‌گوید که برای ایمانشان به مسیح در زمانهای آخر به شهادت رسیدند (مکاشفه ۹:۶-۱۱). خداوند ناله‌های آنان برای اجرای عدالت را می‌شنود و در زمان‌بندی خودش به شکل مُهر ششم، همراه با داوریهای شیپور و جام، به صدای عدالت‌خواهی آنها پاسخ می‌دهد. زمانیکه ششمین مُهر از هفت مُهر باز می‌شود زلزله‌ی شدیدی همراه با وقایع عجیب نجومی رخ می‌دهد و باعث ویرانی بسیار وحشتناکی می‌شود (مکاشفه ۱۲:۶-۱۴). آنهایی که زنده می‌مانند حق دارند فریادزنان بگویند: “بر ما فرود آیید و ما را از روی آن تخت‌نشین و از خشم بره فرو پوشانید. زیرا که روز بزرگ خشم آنان فرا رسیده و که را توان ایستادگی است؟” (مکاشفه ۱۶:۶-۱۷).

هفت شیپور در مکاشفه ۶:۸-۲۱ توضیح داده شده است. هفت شیپور “محتوای” مُهر هفتم هستند (مکاشفه ۱:۸-۵). شیپور اول باعث به وجود آمدن تگرگ و آتش می‌شود که گیاهان زمین را نابود می‌کند (مکاشفه ۷:۸). شیپور دوم چیزی مانند یک شهاب سنگ را ظاهر می‌کند که با برخورد به اقیانوسها باعث می‌شود تا اکثر جانوران دریایی نابود شوند (مکاشفه ۸:۸-۹). سومین شیپور شبیه شیپور دوم است با این تفاوت که به جای اقیانوسها بر روی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها تاثیر می‌گذارد (مکاشفه ۱۰:۸-۱۱).

چهارمین شیپور باعث تاریک شدن خورشید و ماه می‌شود (مکاشفه ۱۲:۸). شیپور هفتم باعث هجوم “ملخ های شیطانی” می‌شود که به انسانها حمله‌ور شده و آنها را شکنجه می‌دهند (مکاشفه ۱:۹-۱۱). شیپور ششم یک لشگر شیطانی را به وجود می‌آورد که یک‌سوم انسانها را می‌کشند (مکاشفه ۱۲:۹-۲۱). شیپور هفتم، هفت فرشته با هفت جام از خشم خدا را فرا می‌خواند (مکاشفه ۱۵:۱۱-۱۹؛ ۱:۱۵-۸).

داوریهای هفت جام در مکاشفه ۱:۱۶-۲۱ توضیح داده شده است. داوریهای هفت جام با به صدا در آمدن شیپور هفتم آغاز می‌شوند. جام اول باعث می‌شود زخمهای دردناکی بر بدن انسان پدید آید (مکاشفه ۲:۱۶). جام دوم باعث مرگ همه‌ی موجودات دریایی می‌شود (مکاشفه ۳:۱۶). جام سوم باعث می‌شود آب رودخانه‌ها به خون تبدیل شود (مکاشفه ۴:۱۶-۷). جام چهارم باعث شد تا گرمای خورشید افزایش یابد و باعث دردهای زیادی شود (مکاشفه ۸:۱۶-۹). جام پنجم باعث تاریکی عظیم و افزایش دردهای حاصل از جام اول می‌شود (مکاشفه ۱۰:۱۶-۱۱). جام ششم باعث می‌شود رود فرات خشک شود و لشگر ضد مسیح دور هم جمع شوند تا برای نبرد حار مجدون آماده شوند (مکاشفه ۱۲:۱۶-۱۴). جام هفتم، زلزله‌ی بسیار شدیدی همراه با تگرگهای بسیار درشت پدید می‌آورد (مکاشفه ۱۵:۱۶-۲۱).

مکاشفه ۵:۱۶-۷ خطاب به خدا می‌گوید: “تو عادلی در این حکمها که کردی، تو که هستی و بوده‌ای، ای قدّوس؛ زیرا که آنان خون مقدسین و انبیای تو را ریختند، پس به آنان خون دادی تا بنوشند که سزایشان همین است. … آری، ای خداوندْ خدای قادر مطلق، حق است و عدل، کیفری که تو می‌دهی.”

منبع: www.gotquestions.org

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →