کتاب مقدس دربارۀ تثلیث چه می گوید؟ قسمت اول

قسمت اول

مشکل ترین جنبۀ موضوع تثلیث این است که به هیچ روشی نمیتوان آنرا، به شکلی کامل و کافی، توضیح داد. و موضوعی است که امکان ندارد انسان بتواند آنرا بطور کامل، و یا با یک توضیح مختصر، درک نماید. خداوند بمراتب از ما بزرگتر است؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که او را کاملاً درک نماییم. کتاب مقدس به ما می آموزد که، پدر خداست، عیسی مسیح خداست، و روح القدس نیز خداست. همچنین اعلام می کند که فقط یک خدا وجود دارد. اگر چه میتوانیم حقایقی را درباره رابطه میان سه شخصیت قابل تمایز تثلیث بفهمیم، اما با این وجود، ذهن محدود و بشری ما قادر به درک و فهم این آموزه نیست. اما، این بدان مفهوم نیست که چنین موضوعی، حقیقت ندارد و مبتنی بر کلام خدا نیست.

تثلیث یعنی یک خدا که در سه شخصیت وجود دارد. اما این بدان معنا نیست که سه خدا وجود دارد. به یاد داشته باشید که واژه “تثلیث” در کتاب مقدس نیامده است. بلکه این واژه برای توضیح دادن وجود یک خدا در سه شخصیت متمایز الهی می باشد که هر سه شخصیت در نهایت یک خدا هستند. نکته ای که اهمیت فراوان دارد این است که مفهوم “تثلیث” در کتاب مقدس آمده است. مواردی زیر حقایقی هستند که کتاب مقدس در مورد تثلیث به ما می گوید:

۱) خدا یکی است: (تثنیه فصل ۶ آیه ۴ ؛ اول قرنتیان فصل ۸ آیه ۴ ؛ غلاطیان فصل ۳ آیه ۲۰ ؛ اول تیموتائوس فصل ۲ آیه ۵).

۲) در تثلیث سه شخصیت (شخص) وجود دارد : (پیدایش فصل ۱ آیه ۱و۲۶؛ پیدایش فصل ۳ آیه ۲۲ ؛ پیدایش فصل ۱۱ آیه ۷ ؛ اشعیا فصل ۶ آیه ۸ ؛ اشعیا فصل ۴۸ آیه ۱۶ ؛ اشعیا فصل ۶۱ آیه ۱ ؛ متی فصل ۳ آیه های ۱۶ تا ۱۷، متی فصل ۲۸ آیه ۱۹ ؛ دوم قرنتیان فصل ۱۳ آیه ۱۴). برای فهم آیات عهد قدیم، دانش زبان عبری مفید است. در پیدایش فصل ۱ آیه ۱ اسم جمع “الوهیم” بکار رفته است. اسم جمع “الوهیم” و ضمیر جمع “ما”، بدون شک دلالت بر بیش از یک نفر میکند. البته این دقیقا و مستقیما به “تثلیث” اشاره نمی کند ولی بطور ضمنی به مفهوم جمع در خدا اشاره می کند.

در اشعیا فصل ۴۸ آیه ۱۶ وفصل ۶۱ آیه ۱، خدای پسر در حالی صحبت می کند که به خدای پدر و روح القدس اشاره میکند. اشعیا فصل ۶۱ آیه ۱ را با لوقا فصل ۴ آیه های ۱۴ تا ۱۹مقایسه کنید تا متوجه شوید که این خدای پسر است که صحبت میکند. متی فصل ۳ آیه های ۱۶ تا ۱۷، تعمید عیسی مسیح را توضیح میدهد که خدای روح القدس بر خدای پسر نازل میشود در حالی که خدای پدر اعلام میکند که از پسر عزیز خود (یعنی خدای پسر) خوشنود است. متی فصل ۲۸ آیه ۱۹ و دوم قرنتیان فصل ۱۳ آیه ۱۴ نمونه ای دیگر از وجود سه شخصیت قابل تشخیص در تثلیث میباشند.
این مطلب ادامه دارد.
منبع: gotquestions