کتاب مقدس دربارۀ تثلیث چه می گوید؟ قسمت دوم

قسمت دوم

۳) در قسمت های متعددی از کلام، اعضاء تثلیث متمایز از یکدیگر معرفی شده اند: در عهد عتیق خدا؛ یعنی خدایی که پسر دارد (مزامیر فصل ۲ آیه های ۷ و ۱۲؛ امثال فصل ۳۰ آیه های ۲ تا ۴) با خداوند متمایز است (پیدایش فصل ۱۹ آیه ۲۴؛ هوشع فصل ۱ آیه ۴). به همین منوال، تمایزی است بین روح و خدا (مزامیر فصل ۵۱ آیه های ۱۰ تا ۱۲) و روح خداوند (اعداد فصل ۲۷ آیه ۱۸). خدای پسر از خدای پدر متمایز است (مزامیر فصل ۴۵ آیه های ۶ تا ۷ ؛ عبرانیان فصل ۱ آیه های ۸ تا ۹). در عهد جدید (یوحنا فصل ۱۴ آیه های ۱۶ تا ۱۷) جائی که عیسی میگوید: ” من از «پدرم» درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی‌بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند.” نشان میدهد که مسیح خودش را پدر یا روح القدس درنظر نمی گیرد. همچنین تمام مواقعی را بخاطر آورید که عیسی با پدر سخن می گفت. آیا او با خودش صحبت میکرد؟ نه. او با شخص دیگری از تثلیث؛ یعنی با خدای پدر صحبت میکرد.

۴) هرعضو تثلیث یک شخصیت الهی است. پدر، خداست ( یوحنا فصل ۶ آیه ۲۷؛ رومیان فصل ۱ آیه ۷؛ اول پطرس فصل ۱ آیه ۲). پسر، خداست ( یوحنا فصل ۱ آیه های ۱ و ۱۴؛ رومیان فصل ۹ آیه ۵؛ کولسیان فصل ۲ آیه ۹؛ عبرانیان فصل ۱ آیه ۸؛ اول یوحنا فصل ۵ آیه ۲۰). روح القدس، خداست ( اعمال رسولان فصل ۵ آیه های ۳ تا ۴؛ اول قرنتیان فصل ۳ آیه ۱۶).

۵) تقدّم و تابعیت در میان تثلیث: کلام نشان میدهد که روح القدس، فرستاده شده پدر و پسر می باشد؛ و پسر نیز فرستاده شده پدر است. این یک ارتباطی درونی است و الوهیت هیچ یک از شخصیتهای تثلیث را انکار نمی کند. این دقیقا همان قسمت از بحث است که ذهن محدود قادر به درک آن در مورد خدای نامحدود، نمی باشد. راجع به خدای پسر، میتوانید این آیات را مطالعه کنید (لوقا فصل ۲۲ آیه ۴۲؛ یوحنا فصل ۵ آیه ۳۶؛ یوحنا فصل ۲۰ آیه ۲۱؛ اول یوحنا فصل ۴ آیه ۱۴). راجع به خدای روح القدس نیز، این آیات را مطالعه کنید (یوحنا فصل ۱۴ آیه ۱۶ ؛ یوحنا فصل ۱۴ آیه ۲۶ ؛ یوحنا فصل ۱۵ آیه ۲۶ ؛ یوحنا فصل ۱۶ آیه ۷ و خصوصاً فصل ۱۶ آیه های ۱۳ تا ۱۴).

۶) وظایف هرکدام از اعضاء تثلیث: خدای پدر سرچشمه یا علت هر معلولی است؛ هر معلولی مانند عالم هستی (اول قرنتیان فصل ۸ آیه ۶؛ مکاشفه فصل ۴ آیه ۱۱)، مکاشفه الهی (مکاشفه فصل ۱ آیه ۱)، نجات (یوحنا فصل ۳ آیه های ۱۶ تا ۱۷)، اعمال انسانی عیسی مسیح (یوحنا فصل ۵ آیه ۱۷ ؛ فصل ۱۴ آیه ۱۰). خدای پدر همۀ این امور را به انجام می رساند.
این مطلب ادامه دارد.
منبع: gotquestions