اهمیت تعمید مسیحیان چیست؟

image_pdfimage_print

مطابق کتاب مقدس، تعمید مسیحی شهادتی ظاهری است از آنچه دردرون زندگی یک ایماندار اتفاق افتاده است. تعمید مسیحی هویت ایماندار را با مرگ، تدفین و رستاخیزمسیح به تصویر میکشد. کتاب مقدس میگوید: “آیا نمیدانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟ پس چونکه در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نمائیم” (رومیان ۶: ۳-۴). در تعمید مسیحی، مرحله فرو رفتن در آب ، دفن شدن با مسیح را به تصویر میکشد و عمل خارج شدن از آب نشان دهندۀ رستاخیز عیسی مسیح است. قبل از تعمید یافتن، دو شرط وجود دارد: ۱ـ شخصی که میخواهد تعمید یابد، لازم است که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود پذیرفته باشد، و ۲ـ باید بداند که تعمید، حاکی از چیست. اگر شخصی، عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده اش پذیرفته باشد، و بداند که تعمید گامی است برای اطاعت و اعلام آشکارایمان او به مسیح، و مشتاق تعمید یافتن باشد، دلیلی برای منع کردن او از تعمید وجود ندارد. طبق گفتۀ کلام خدا، تعمید گامی ساده برای پیروی و اعلام علنی ایمان به عیسی مسیح ( که تنها راه نجات است) میباشد. تعمید مسیحی امر مهمی است، چرا که گامی است از اطاعت، اعلام علنی ایمان به مسیح و تسلیم شدن به او، و هویت یافتن با مرگ، تدفین، و رستاخیز عیسی مسیح.  

شرایط تعمید آب–  معنای تعمید آب-  مراسم تعمید-  وظایف بعد از تعمید آب

هر کس که از گناهان خود توبه کرده و توسط ایمان به عیسی مسیح آمرزش گناهان خود را یافته است و ایمان دارد که عیسی مسیح برای گناهان او بر صلیب قربانی شده و از مردگان روز سوم برخاسته و خداوند و پسر خدا است و نجات دهنده ما است  و آن را اعتراف می کند می تواند تعمید آب یابد.

۱- تعمید آب چه چیزهایی نیست؟

تعمید آب پاک شدن از گناه نیست.

تعمید آب یک ثواب نیست.

تعمید آب غسل بدنی نیست.

تعمید آب با شایستگی ما نیست بلکه به شایستگی عیسی مسیح.

 ۲- تعمید آب چه چیزهایی هست؟

– تعمید آب اعتراف ایمان است.(مرقس ۱۶:۱۶)

– تعمید آب پیوستن به کلیسا و اعلام جدا شدن از دنیای گناه آلود و سیستم حاکم بر آن است.(اعمال رسولان ۴۱:۲)

– با تعمید آب اعلام می کنیم که گناهان ما شسته شده و ما شخص جدیدی شده ایم.(اعمال رسولان ۱۶:۲۲)

– با تعمید آب اعلام می کنیم که طبیعت کهنه گناه آلود ما با مسیح دفن شده و با طبیعت تازه الهی با قیام عیسی مسیح تولد تازه یافته ایم.(رومیان۴:۶)

– با تعمید آب اعلام می کنیم که داوری ای .که بر دنیا است بر ما قرار ندارد و ما از این داوری رهایی یافته ایم.(اول پطرس ۳: ۱۹- ۲۳)

– تعمید شروع زندگی ایمانی ما است.

About سینا مهدویان

کور بودم و در مسیح خداوند بینا شدم

View all posts by سینا مهدویان →

دیدگاهتان را بنویسید