یک مسیحی کیست؟

image_pdfimage_print

واژه “مسیحی” در فرهنگ لغت، تعریفی این چنین دارد: “شخصی که به مسیح بودن عیسی، و یا به آیینی که بر تعالیم مسیح پایه گذاری شده است، اقرار کند.” برای درک معنای واقعی واژه “مسیحی”، شاید این تعریف فرهنگ لغت آغاز خوبی برای درک این واژه باشد، ولی در مقایسه با آنچه کتاب مقدس در این رابطه ارائه می دهد، تعریف کاملی نیست.

واژه “مسیحی” فقط سه مرتبه در عهد جدید بکار برده شده است (اعمال رسولان فصل ۱۱ آیه ۲۶؛ اعمال رسولان فصل ۲۶ آیه ۲۸ ؛ اول پطرس فصل ۴ آیه ۱۶). پیروان مسیح (برای اولین بار در شهر انطاکیه) “مسیحی” خوانده شدند (اعمال رسولان فصل ۱۱ آیه ۲۶) زیرا رفتار، اعمال، و گفتار آنها شبیه عیسی مسیح بود. معنی تحت اللفظی این اسم “تعلق داشتن به حزب مسیح” و یا “پیروی از مسیح” است.

متأسفانه، به مرور زمان، ارزش و مفهوم کلمۀ مسیحی به گونه ای عوض شده است که دیگر اشاره به شاگردی که در مسیح حیات تازه ای یافته باشد، نمی کند؛ بلکه امروزه، “مسیحی” اغلب به شخصی اطلاق می شود که مذهبی است و یا معیارهای اخلاقی بلند مرتبه ای را پیروی می کند. بسیاری از مردم، بدون اینکه به عیسی مسیح ایمان واقعی داشته باشند، خود را مسیحی می نامند. و تنها دلیل آنان برای مسیحی بودنشان این است که به کلیسا می روند و یا اینکه در یک کشور مسیحی زندگی می کنند. اما نکتۀ مهم این است که رفتن به کلیسا، خدمت کردن و رفع احتیاجات مستمندان، و یا تلاش برای اینکه به یک انسان خوب تبدیل شویم، ما را مسیحی نمی کند. روزی مبشّری در موعظه اش گفت: “همانطور که وارد شدن به گاراژباعث نمی شود که ما به اتومبیل تبدیل شویم، وارد کلیسا شدن نیز کسی را مسیحی نمی کند.” عضو کلیسا بودن، شرکت مرتب در جلسات کلیسایی، و یا وقف دارایی برای پیشبرد خدمت کلیسا ـ هیچ کدام نمی تواند شما را مسیحی کند.

کتاب مقدس تعلیم می دهد که اعمال خوب ، ما را مقبول خدا نمی سازند. در تیطوس فصل ۳ آیه ۵ می خوانیم: ” او نه بخاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و بوسیلۀ روح‌القدس، به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید .” بنابراین، “مسیحی” شخصی است که توسط خدا دوباره متولد شده است (یوحنا فصل ۳ آیه ۳ ؛ یوحنا فصل ۳ آیه ۷؛ اول پطرس فصل ۱ آیه ۲۳) و ایمان و اعتماد خود را بر عیسی مسیح نهاده است. افسسیان فصل ۲ آیه ۸ به ما می گوید: “بنابراین، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته‌اید؛ و این کار شما نیست، بلکه هدیۀ خداست.”

مسیحی واقعی کسی است که اعتماد خود را بر شخص عیسی مسیح قرار داده و به این حقیقت ایمان دارد که مسیح بر روی صلیب مُرد تا جریمۀ گناهان او را پرداخت نماید و پس از سه روز از مُردگان برخاست تا پیروزی خود را بر مرگ ثابت نماید، و به همۀ آنانی که به او ایمان آورند حیات جاودانی می بخشد. یوحنا فصل ۱ آیه ۱۲ می گوید: “اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند؛ بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند.” نشانه یک مسیحی واقعی بودن این است که به دیگران محبت کنیم و از خدا اطاعت کنیم. (اول یوحنا فصل ۲ آیه ۴ ؛ اول یوحنا فصل ۲ آیه ۱۰).

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان، مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دکمۀ زیر را فشار دهید. “امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم”

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →