اطلاعاتی درباره کتاب عاموس

image_pdfimage_print

کتاب عاموس Amos
کتاب عاموس سومین کتاب ثبت شده از دوازده کتاب مرتبط با انبیای کوچک در عهد قدیم است و از نظر طبقه بندی در گروه کتابهای نبوتی قرار گرفته و از ۹ فصل و ۱۴۶ آیه تشکیل شده است.
عاموس شبانی از اهالی تقوع بود، تقوع شهر کوچکی بود که در نزدیکی اورشلیم قرار داشت (آیه ۱). گرچه عاموس از یهودا بود اما خدمت او بطور عمده شامل اسرائیل در پادشاهی شمالی بود، او بخاطر بت پرستی، فساد، و ظلم به فقرا به آنجا فرستاده شده بود تا داوری خداوند را بر اسرائیلیها اعلام کند. عاموس دو سال قبل از زلزله و درست قبل از شروع نیمه دوم قرن هشتم شروع به نبوت کرد.

نویسنده
همانطور که تقریبا در مورد تمام کتابهای نبوتی صادق است کتاب عاموس نیز نام خود را از نویسنده کتاب گرفته و فصل یک آیه یک بوضوح هویت نویسنده را اعلام می‌کند.
عاموس در نوشته‌های خود کاملا روشن می‌سازد که او نه تنها از خانواده انبیا نیامده بلکه حتی خود را یکی از آنها نیز در نظر نمی‌گیرد. ”من نه نبی هستم و نه پسر نبی بلکه رمه‌بان بودم و انجیرهای برّی را می‌چیدم“ (عاموس ۷: ۱۴-۱۵). زندگی ساده عاموس و ارتباط او با مردم عادی، او را در مرکزیت نبوتهایش قرار داده و نشان دهنده قلب او برای افراد مظلوم و بی صدا در جهان است.

تاریخچه
عاموس یکی از دوازده انبیای کوچک و یک چوپان معمولی بود؛ و خدا او را نه بر اساس موقعیت و تحصیلات، بلکه بر اساس غیرت و پارسایی او برگزید. عاموس در طی سلطنت عزیا پادشاه یهودا (۷۹۲-۷۴۰ قبل از میلاد) و یرُبْعام دوم پادشاه اسرائیل (۷۹۳-۷۵۳ قبل از میلاد) زندگی میکرد؛ در طی سلطنت دراز مدت این دو پادشاه، هم یهودا و هم اسرائیل در صلح و کامیابی بسر برده و مسرور بودند. گرچه خدا نشناسی و عدم اطاعت قوم عهد خداوند به سهم خود از شاخصهای برجسته این دوران و بویژه در اسرائیل بود. پس از اینرو خداوند عاموس را فرستاد تا اسرائیلیها را قبل از اینکه دیر شود بسوی توبه فرا بخواند. متاسفانه آنها پیام عاموس را مورد توجه قرار ندادند، هرچند هوشع نیز که معاصر با عاموس بود به اسرائیلیها در مورد آمدن داوری هشدار داده بود اما آنها به او هم نیز توجهای نکرده بودند. و هنگامی که آشوریها در سال ۷۲۲ قبل از میلاد این سرزمین را تسخیر کرده و اسرائیلیها را به تبعید فرستادند در واقع داوری خداوند بر اسرائیل قرار گرفت (دوم پادشاهان ۱۷: ۷-۲۳).

زمینه
ظلم به فقیران و مستضعفان توسط ثروتمندان و قدرتمندان یکی از زمینههای اصلی کتاب عاموس است. عاموس بوضوح تعلیم میدهد که عدالت اجتماعی از نظر خداوند بسیار مهم است، و اینکه خداوند از قوم خود انتظار دارد تا در دفاع از فقیران و مظلومان ایستاده و برای آنها قدم بردارند.
عاموس در رنج بود، هنگامی که اغلب انبیا در ارتباط با فدیه و احیا اسرائیل و یهودا نبوت می‌کردند عاموس تنها پنج آیه نهایی نبوت خود را به چنین موضوع تسلی بخشی اختصاص داده است. روی کلام خدا از طریق عاموس به طبقه ممتاز و ثروتمند جامعه بود، مردمی که هیچ محبتی نسبت به همسایه خود نداشتند و از دیگران بهره برداری می‌کردند و صرفا به فکر خودشان بودند.
عاموس، امصیا کاهن بیت ئیل، و یربعام پادشاه اسرائیل از شخصیتها و نقش آفرینان اصلی این دوران هستند.

منبع: رازگاه

About Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا

View all posts by Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا →